ارزش های سازمانی و اصول کاری

  • مشتری مداری
  • اعتقاد به خلاقیت و نوآوری
  • اعتقاد و الزام به وجود رابطه برد – برد با ذینفعان
  • اعتقاد به کار جمعی و دانش گروهی
  • مسئولیت پذیری
  • پایبندی به منش کارشناسی
  • الزام به بروزآمدی