تاریخچه

تاریخچه شرکت مشاورین مبنا


شركت مشاورين بهبود روش‌ها و سامانه‌های مبنا (سهامي خاص) در سال 1382 تاسيس و با شماره 209066 ثبت گرديد. اين شركت از بدو تاسيس، دارای گواهی احراز صلاحیت از شورای عالی انفورماتيك كشور بوده و دارای گواهی نامه تاييد صلاحيت مشاور در رشته “مديريت سيستم و اقتصاد” جهت انجام پروژه‌های بهسازی و نوسازی صنايع كشور می‌باشد و از طرف هيات محترم وزيران و سازمان گسترش و نو سازی صنايع ايران تاييد صلاحيت شده است.


چشم انداز

ما كارشناسانی هستيم كه در زمينه مشاوره مدیریت و فناوری اطلاعات فعاليت می‌كنيم. ذينفعان، كاركنان، مشتريان و حتی رقبا، ما را به عنوان يك شركت مشهور و كارآمد می‌شناسند. ما خود را در مقام معيار سنجشی درآورده‌ايم كه رقبا عملكرد خود را در مقايسه با ما می‌سنجند. نوآوری، خلاقيت و كار گروهی كارشناسان ما و نيز برخورداری از دانش جمعی كه می‌توانيم به مدد آن واكنش مناسب به تحولات جهانی و حرفه‌ای بدهيم از ما يك گروه روز آمد برتر ساخته است.