• برنامه‌ريزي استراتژيك سازمان‌ها
  • تحليل و طراحي سيستم‌هاي جامع و يكپارچه (MIS , ERP , SCM)
  • بهبود روش‌ها و مهندسي مجدد فرآيندها طی شناخت و بررسی نقاط ضعف وقوت، تحليل و ارزيابی فرآيندها، بهبود و اصلاح فرآيندها
  • عارضه‌يابي مبتنی بر مدل تعالی سازمانی EFQM، استقرار چرخه بهره وري و ارزيابي سازمان
  • طراحي ساختار سازماني
  • طراحي و استقرار نظام مديريت پروژه
  • مشاوره در زمينه برنامه استراتژيك IT و طرح هاي فناوري اطلاعات
  • مشاوره تدوین RFP، ارزيابي و انتخاب راه حل هاي سازماني، برگزاري مناقصه، پيشنهاد تامین کننده برتر و مشاوره عقد قرارداد
  • مشاوره و نظارت بر استقرار سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان (ERP)
  • خدمات مشاوره و اجرای راه حل هوش تجاری و داشبورد مدیران مبنا (Enterprise Data Warehousing /Business Intelligence)
  • تحليل و طراحي راه حل هاي جامع و يكپارچه اطلاعاتي براي سازمان